CHẤT ỔN ĐỊNH CHO SẢN PHẨM CẤU TRÚC DẠNG SHEETS

SHEETS
20200103-46

SHEETS

Các công thức được đề nghị dựa trên chất ổn định IKA.

Đối với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đang tối ưu hóa các chất ổn định cho các yêu cầu cụ thể của họ.

Đối với tất cả các ứng dụng, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm riêng lẻ dựa trên nền Calcium-Zinc, chì hoặc các loại kim loại nặng gốc tự do khác.

Tấm

S-PVC, K-Value 57 - 65

100

Impact Modifier

3,0 – 6,0

Trợ gia công

1,0 – 2,0

Chất độn nền

4,0 – 30,0

Màu

x

Ổn định Pb: IKA 6015P

6,0 – 7,0

Ổn định CaZn: IKA 7500C

4,0 – 5,0

 Tấm Xốp

S- or M-PVC, K-Value 57 - 60

100

Trợ gia công, cao phân tử

6,0 – 12,0

Coated Filler

2,0 – 6,0

Blowing Agent

x

Màu

x

Ổn định Pb: IKA 6025P

6,0 – 8,0

Ổn định CaZn: IKA 7600C

6,0 – 8,0

 Tấm celuka

S-PVC, K-Value 57 - 60

100

Trợ gia công, cao phân tử

6,0 – 10,0

Coated Filler

2,0 – 20,0

Blowing Agent

1,5 – 2,5

Titanium Dioxide

x

Ổn định Pb: IKA 6030P

6,0 – 7,0

Ổn định CaZn: IKA 7650C

4,0 – 5,0

P = Ổn định chì Pb C= Ổn định Calcium Zinc